FNs internasjonale dag mot vold mot kvinner

Russ 2018 sier #NeiErNei

Russefeiringen skal være en fantastisk tid for alle. Vi ønsker at russ 2018 skal ha en fin og trygg feiring, og håper dere vil bidra ved å ta godt vare på hverandre i russetiden. Vi i Landstreff Stavanger samarbeider derfor med Amnesty International i den viktige holdningskampanjen - #NeiErNei.

Lørdag 25. november er FNs internasjonale dag mot vold mot kvinner, og sammen med Amnesty stiller russ 2018 seg bak dette viktige budskapet.

Du eier kroppen din. Det betyr bare du har rett til å bestemme over den. Dette er en grunnleggende menneskerett.

Samleie uten samtykke er brudd på denne retten. Det innebærer å frata et annet menneske retten til å bestemme over sin egen kropp.

Hva er samtykke? Samtykke betyr å uttrykke et tydelig ønske om å ville ha samleie, enten gjennom ord eller handling. Har du sagt nei, eller på andre måter gitt uttrykk for at du ikke vil, så har du ikke samtykket. Men samtykke er mer enn fraværet av et nei. Samtykke er et tydelig ja, en aktiv bekreftelse.

En person som sover, eller som er som er bevisstløs på grunn av rus, kan ikke samtykke. En person som blir utsatt for vold, som er truet eller som av andre årsaker er i en presset situasjon, kan heller ikke samtykke. Du kan bare gi et oppriktig samtykke når du har en reell frihet til å velge.

Mange som blir utsatt for ufrivillig samleie har hatt alvorlige konsekvenser i etterkant, som angst, depresjon, konsentrasjonsproblemer og søvnvansker. Mange får også dårlig fysiske helse, med nedsatt immunforsvar og en økt mottagelighet for infeksjonssykdommer. Også for overgriperen kan dette få store konsekvenser. Minimumsstraffen er tre års fengsel. Har man dette på rullebladet mister man også muligheten til å velge utdanning og yrker som krever plettfri vandelsattest. 

Flere har fortalt hvordan de blir hengt ut i sosiale medier og utstøtt av vennekretsen etter ufrivillig samleie, og dette gjelder spesielt jenter. Dette er en grunn til at mange jenter aldri forteller om overgrepet de har vært utsatt for. Den som er utsatt for dette har aldri ansvaret. Vi må bryte tausheten og tabuene, og tydelig plassere skyld og ansvar for overgrepet der det hører hjemme – hos overgriperen.

Russens aktive engasjement i Amnestys NeierNei-kampanje er med på å skape tydelige holdninger som forebygger seksuelle overgrep blant russen.

Ta ansvar for deg selv, dine venner og venninner! Vi i Landstreff Stavanger håper alle russ vil delta og støtte denne viktige kampanjen. Spre budskapet, #NeiErNei